ran 1שלום רב לכולם!

"היו ימים חמים ימי בצורת

פני יבשו כסדק אדמה 

שדי קמל ולא נותר לקצור את

שאלתי,לחשתי,בשביל מה?

רמי קידר הפליא לתאר את מה שעברנו בדצמבר עם "מבול" של 30 מ"מ בסוף החודש ובמצטבר רק 70 מ"מ מתחילת העונה. מרבית שדות תחמיצי החיטה שלנו קיבלו השקיה בצינורות ומצבם סביר אולם אנו מסתכלים על מרחב אשקלון קריית גת אשר ממנו מגיעות מרבית השחתות. כרגע נראה שתהיה פגיעה ביבול ונדמה שאנו נזדקק לסבלנות רבה העונה.

לאחרונה נשרף בסין מפעל גדול להפקת ויטמינים בעבור מפעלי ערבול בכל העולם. הירידה הפתאומית במלאים ובאמצעי הייצור הביאה לעליה דרמטית במחירי הויטמינים ולצערנו אנו חווים שרשור ועליית מחיר גם במנות שלנו. מחירי ההובלה הימית גם הם ממשיכים לעלות ולכן ירידות המחירים ותחזיות היבול האופטימיות בבורסות אינן משתקפות במחירי חומרי הגלם. כפי שציינתי בעבר, ברבעון הראשון צפוי להיות מחיר מנות דומה עם עליה קלה מהמחיר העכשווי.

מחיר המטרה לרבעון הראשון עלה ב 1/2% והוא 1.9544 לליטר חמ"מ. יש לזכור שיחס המחירים בין חלבון לשומן עודכן ל 40:60 בהתאמה ולכן חישוב החמ"מ שאנו עושים מתעדכן. אצל רובכם מדובר בתוספת מחיר קלה.

החודש יערכו בחירות להנהלת אגודת יציב ואני מנצל במה זו להודות לצוות ההנהלה היוצא: עמיר זולר, גיא גולן, גיא בן יהושע, עדי לוי ובמיוחד לאליק אביאלי יו"ר ההנהלה על עבודה משותפת להצלחת המפעל.

בשם כל הצוות, אני מאחל לכולנו שנה אזרחית מוצלחת.


רן יערי, מנכ"ל